ÚJ DOMAIN NÉV ÉS ÁTREGISZTRÁLÁS IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név: www..
Megrendelő teljes neve:
Megrendelő címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Adószám:
Átregisztrálás esetén a jelenlegi fenntartó neve (Regisztrátor):
Elsődleges és másodlagos névszerver ns1.microware.hu ns1.microware.hu
Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
Szabó Balázs 2083 Solymár, Terstyánszky u. 47/a szabo.balazs@4brainz.hu 06(20) 214-72-23
Megbízom a Microware Hungary Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben kijelentem/tudomásul veszem, hogy
a.   a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b.   egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c.   a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort;
d.   a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről önként lemondok.
e.    hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje;
f.   tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.
g.   a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
h.   rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;
i.   a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
j.   tudomásul veszem, hogy a domain delegálási igényem visszavonása esetén a domain regisztrációs költségét meg kell fizetnem;
k.   ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi, a domain fenntartásra vanatkozó szerződés felmondottnak tekintendő;
l.   a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható;
m.   az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;
n.   az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
o.   a http://www.4brainz.hu/4b/4brainz_aszf.php címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom;
p.   a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik. (http://www.4brainz.hu/4b/4brainz_domain.php);
q.   szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
r.   az Igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg írtam alá.
Kelt: ........................................, 200..... ........................................ hó .......... nap
..................................................
Cégszerű aláírás és pecsét